Vergoeding WMO

Een pgb aanvragen bij de gemeente

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor hulp via de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Dan moet u een
aanvraag indienen bij de gemeente.

Voor welke zorg vraagt u een pgb via de Wmo aan?
Via de Wmo kunt u een pgb aanvragen voor:

 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • begeleiding bij persoonlijke verzorging (dit valt onder persoonlijke verzorging)
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 • logeeropvang en vakantieopvang (gemeenten noemen dit respijtzorg)
 • beschermd wonen
 • woningaanpassing
 • hulpmiddelen voor vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel
 

Kunt u zorg aanvragen voor iemand anders?
Ja, dat kan als u wettelijk vertegenwoordiger bent. Bij kinderen onder de 18
jaar zijn de ouders normaal gesproken de wettelijk vertegenwoordigers.
Volwassenen hebben soms een bewindvoerder of curator als ze zelf niet meer
zo goed beslissingen kunnen nemen.
Bent u geen wettelijk vertegenwoordiger, dan kunt u alleen iemand helpen bij
zijn aanvraag.

Voor welke zorg vraagt u een pgb via de Jeugdwet aan?
Heeft u een kind onder de 18 jaar met een beperking? Dan kunt u een pgb
aanvragen via de Jeugdwet. Dat kan voor de volgende hulpvragen:

 • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 • logeeropvang (gemeenten noemen dit respijtzorg)
 • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • ondersteuning bij de opvoeding
 

Hoe vraagt u een pgb aan bij de gemeente?

Een pgb aanvragen bij de gemeente bestaat uit 5 stappen:

1. Een melding doen (Wmo) of een aanvraag indienen (Jeugdwet). Tip: als u
dit schriftelijk doet, kun u altijd zien wanneer u contact hebt opgenomen
met de gemeente.

2. Een persoonlijk plan (Wmo) of familiegroepsplan (Jeugdwet) schrijven.
In dit plan beschrijft u wat u wel en niet kunt, en waar u hulp bij nodig
heeft. Of waar uw kind hulp bij nodig heeft. Het is niet verplicht om een
plan te maken.

3. De gemeente onderzoekt uw aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken
duren. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten
noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’.

4. U krijgt een verslag van het onderzoek. Als u het eens bent met wat
hierin staat, ondertekent u het verslag. Als u het niet eens bent met het
verslag, onderteken het verslag niet. U schrijft er wel bij waarom u het er
niet mee eens bent.

5. Nadat u het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2
weken of u de gevraagde hulp krijgt. Ook hoort u dan of u voor die hulp
een pgb krijgt. Als u het niet eens bent met het besluit, kun u bezwaar maken.