Autisme

Autistisch, wat nu?

Autisme is een aangeboren stoornis in de hersenen. Hierdoor kunnen mensen met autisme informatie niet goed verwerken en hebben zij o.a.…. Problemen in de communicatie, Problemen in de sociale interactie, Moeite om zich in de situatie van anderen in te leven, Moeite met veranderingen, Problemen met het plannen en organiseren

De uitdagingen van mensen met autisme liggen vooral op het gebied van sociaal contact en sociaal gedrag. Velen hebben moeite met het begrijpen van de gevoelens van een ander en hebben moeite met het begrijpen van sociale situaties. Hierdoor wordt men vaak niet begrepen en ontstaan er veel misverstanden op het gebied van communicatie en gedrag. Mede hierdoor hebben mensen met autisme vaak moeite met het aangaan en onderhouden van sociale contacten, kunnen zich vaak met moeite staande houden in de schoolse situatie dan wel vervolgstudie en ondervinden vaak in toenemende mate hinder in het aangaan van vriendschapsrelaties en het vinden van werk. Ook bij veel andere uitdagingen lijken de problemen op dit gebied door te spelen. Bij vele gezinnen waar een persoon met autisme deel van uitmaakt, heerst veel stress en onbegrip, hoe om te gaan met de gevolgen die autisme in het dagelijkse leven met zich meebrengt? Zowel voor de ouders, zusjes, broertjes en natuurlijk voor degene met autisme zelf, vaak een onhoudbare en zeer verdrietige situatie!

Velen kinderen, jongeren, maar ook volwassenen kiezen ervoor om het sociale contact uit de weg te gaan om zo vele problemen te voorkomen. Gevolg is echter vereenzaming, vermindert gevoel van kwaliteit van leven, vastlopen op school, studie of werk en zelfs nog erger, het leven eigenlijk niet meer zien zitten.

Mensen met autisme, in welke levensfase dan ook kunnen een veranderingsproces ondergaan, mits zij beschikken over goede begeleiding. Daarnaast dienen ook de school, ouders/verzorgers, begeleiders, leerkrachten en werkgevers goed geïnstrueerd te zijn. Is dit niet het geval, dan ontstaat er vaak een toename aan problemen in de sociale interactie en het gedrag, die veelal het gevolg zijn van gebrek aan kennis over autisme en waarbij de leefomgeving vaak wordt ervaren door de persoon met autisme, als een ongestructureerde, onveilige en onbegrepen omgeving.

Strategie

Autisme Centrum Haarlem maakt het verschil door een goed gedefinieerd programma op maat aan te bieden, waaraan hoge eisen zullen worden gesteld aan de professionele expertise van Autisme Centrum Haarlem. Waarbij in sterke mate rekening zal worden gehouden met de individuele wensen van de cliënt, zijn of haar ouders, partners en eventueel andere direct betrokkenen.

Autisme Centrum Haarlem is bovendien gespecialiseerd in het ondersteunen en begeleiden van mensen met autisme in de wereld van werkgevers, scholen, universiteiten en woningcorporaties om de juiste omgeving en draagvlak te creëren voor haar cliënten en in het vinden van de juiste weg en het maken van belangrijke keuzes.

Resultaten

Autisme Centrum Haarlem biedt antwoord op vragen die in het leven van de persoon met autisme een belangrijke rol spelen.

In de samenwerkingsrelatie die we met u aangaan kunt u er op vertrouwen dat de doelen die er gesteld zijn binnen het gezamenlijk afgesproken programma, bereikt zullen gaan worden.

Doelen zoals het verbeteren van de situatie op school, binnen het gezin, het vinden van een baan, stage of zinvolle dagbesteding, het afmaken van een studie, het aangaan van relaties en het bereiken van grotere mate van zelfredzaamheid in de woonsituatie of in welk leefdomein dan ook, zijn haalbare en realistische doelen in het leven van een persoon met autisme.

Al deze investeringen zullen uiteindelijke leiden naar een bredere ontwikkeling en diversiteit aan mogelijkheden – en het creëren van nieuwe kansen in het leven van mensen met autisme.

Het veranderingsproces dat plaats zal vinden, zal bovendien leiden naar een bestaan waar belangrijke persoonlijke zaken zoals; vermindering van stress – en conflictsituaties, toename van zelfregie en zelfmotivatie, kortom verbetering van kwaliteit van leven, in een positief en haalbaar daglicht komen te staan.

Asperger

Mensen met het syndroom van Asperger kunnen binnen de sociale context moeilijk “tussen de regels” lezen. Het besef van wat sociaal aanvaard is, is vaak niet intuïtief.

Het syndroom van Asperger
Het syndroom van Asperger behoort tot de autisme spectrum stoornissen (ASS). Een syndroom wordt gevormd uit de combinatie van een aantal specifieke symptomen. Kinderen met het syndroom van Asperger zijn normaal tot hoogbegaafd, maar vertonen specifieke problemen met sociale communicatie. Daarnaast hebben ze vaak beperkte interessegebieden en laten ze herhalingsgedrag zien. De kinderen hebben geen vertraagde taalontwikkeling, wat bij klassiek autisme vaak wel het geval is. Het syndroom is vernoemd naar de Weense kinderarts Hans Asperger. Er is al veel bekend, maar door wetenschappelijk onderzoek worden nog steeds nieuwe theorieën ontwikkeld en meer en beter inzicht verkregen.

Algemene kenmerken van Asperger:
Naast een normale tot hoge intelligentie, zien we bij kinderen en volwassenen met Asperger vaak de volgende kenmerken:

 • moeite met het aangaan en onderhouden van contacten.
 • moeite om een gesprekspartner recht in de ogen te kijken
 • moeite met het uiten van en omgaan met emoties (bijvoorbeeld niet  kunnen inschatten of iets als grap of serieus bedoeld is)
 • gebrek aan empathie (inlevingsvermogen)
 • moeite met het begrijpen van sociale regels en non-verbale communicatie
 • monotone stem en een weinig expressieve gelaatsuitdrukking
 • zich afsluiten van de buitenwereld
 • een fascinatie voor onderwerpen of interesses die afwijkend zijn in intensiteit of soort (preoccupaties)
 • motorische onhandigheid (houterige motoriek) en coördinatieproblemen
 • overgevoeligheid voor geluiden, geuren of aanrakingen

 

Sterke kanten
Naast de problemen die het syndroom van Asperger kan geven zijn er ook sterke kanten te noemen. Zo kunnen mensen met Asperger zich vaak volledig van de buitenwereld afsluiten, en zich bijna obsessief bezighouden met hun eigen interesses. Soms leidt dat tot opmerkelijke resultaten: beroemdheden als Albert Einstein en Leonardo da Vinci hadden, naar men nu denkt, ook het syndroom van Asperger en zouden juist de voordelen van de aandoening benut hebben.

 • een goed oog voor detail
 • een goed, soms uitzonderlijk goed geheugen
 • eerlijkheid
 • encyclopedische kennis van bepaalde onderwerpen
 • onafhankelijkheid in denken

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is de aanleg om tot uitzonderlijke prestaties te komen. Hoogbegaafdheid is dus meer dan intelligentie, want dat is slechts de score uit een intelligentieonderzoek. Bij hoogbegaafden is sprake van een IQ boven de 130, dit is het geval bij circa 2,5% van de mensen. Naast een hoge intelligentie spelen ook persoonlijkheidsfactoren een rol, zoals creativiteit en doorzettingsvermogen. De sociale omgeving heeft een grote invloed op de ontwikkeling van de hoogbegaafde, zowel in positief als in negatief opzicht. De drie belangrijkste sociale omgevingen zijn school, ontwikkelingsgelijken en het gezin.

Asperger

Het syndroom van Asperger is een combinatie van bovengemiddelde tot hoge intelligentie en autisme.

Personen die dit syndroom hebben, hebben dikwijls een zeer hoog IQ. De bijbehorende vorm van autisme is vaak een ingewikkelde want het kenmerk ervan is dat de persoon naast het afgevlakt ervaren van emoties, sterk op zichzelf is gericht. Dat op zichzelf gericht zijn komt voor in verschillende varianten, in zowel positieve zin als negatieve zin..

Bij Asperger in combinatie met hoogbegaafdheid geldt in hoge mate dat hoogbegaafdheid, autisme, en gerichtheid op het zelf, elkaar versterken en in stand houden.

Een bijkomend probleem is dat bij hoogbegaafden Asperger in hoge mate foutief gediagnosticeerd wordt door de geestelijke gezondheidszorg- ggz. De reden hiervoor is onder meer dat bij het diagnosticeren gedrag en karakter door elkaar worden gehaald en de testen vaak allesbepalend zijn.

Daarnaast kan men bij de ggz hoogbegaafden over het algemeen niet goed ‘lezen.’ Men begrijpt vaak niet wat voor iemand ze voor zich hebben en het Autisme/Syndroom van Asperger is dan een voor de hand liggende diagnose..

In de in 2013 uitgebrachte versie van de DSM, DSM-V, is het Syndroom van Asperger als aparte diagnose verdwenen. Het wordt nu met autisme samengevat onder het label autismespectrumstoornis. Het Asperger Syndroom wordt gezien als een milde vorm hiervan.

Net als dat voor andere vormen van autisme geldt, zijn er nauwelijks goede behandelingsvormen, inclusief pillen, voorhanden om iemand van Asperger te ‘genezen.’

Ouderen en autisme

Autisme Centrum Haarlem gaat van start om ouderen met autisme in de thuissituatie te gaan begeleiden.

Ouderen met autisme hebben in deze levens fase te maken met verschillende veranderingen in hun dagelijks leven, waar ze de juiste begeleiding en ondersteuning in nodig hebben. Reguliere zorg loopt vaak vast in het bieden van zorg aan de doelgroep, omdat specifieke kennis van het autisme ontbreekt.

De ervaring leert ook dat ouderen met autisme niet goed begrepen worden, in verpleeghuizen opgenomen worden en soms tussen ouderen met dementie komen te wonen waar men niet thuis hoort en waar in bovendien de zorg tekort schiet omdat de juiste kennis en ervaring ontbreekt.

Ouderen met autisme willen liever geen grote verandering zoals een verhuizing of een opname in een verpleeghuis of anderszins.

Vaak vergen de veranderingen rond het ouder worden al heel wat aanpassingen. De fysieke en mentale belastbaarheid vermindert, de steunstructuur van familie en vrienden neemt vaak af.
Het wegvallen van de partner, de kinderen die al lang uit huis zijn en hun eigen leven hebben en veelal niet meer in de buurt wonen, vormen een vergroot risico op: een sociaal isolement , de zelfredzaamheid en het toekomstperspectief van ouderen met autisme.

Autisme Centrum Haarlem heeft ruime ervaring in de particuliere thuiszorg en heeft de kennis en ervaring met autisme binnen alle leeftijd categorieën.
We zien binnen onze cliënten doelgroep steeds meer senioren en ouderen met een hulpvraag vanuit de verschillende levensdomeinen ons benaderen.

We hebben daarom besloten om onze zorg en specifieke ondersteuning aan ouderen met autisme uit te breiden en een specifiek aanbod te realiseren om nog meer mensen met autisme te kunnen ondersteunen in hun dagelijks leven.

De zorg en ondersteuning die we op dit moment aan ouderen met autisme kunnen bieden op basis van Particuliere Thuiszorg is als volgt:

 • Het bieden van gezelschap
 • Ondersteuning bieden in de huishouding
 • Klein onderhoud plegen aan het huis of de tuin
 • Invulling geven aan de dag structuur
 • Helpen bij de persoonlijke verzorging
 • Activiteiten buitenshuis organiseren en begeleiding op afstemmen
 • Als chauffeur en begeleider optreden m.b.t. familie/ vrienden bezoek, doktersbezoek of ziekenhuis.
 • Het doen van boodschappen en/of een maaltijd voorbereiden
 • Invulling geven aan hobby’s en interesses
 • Uiteraard zijn alle wensen en ondersteuning vragen bespreekbaar!
 • Dag – nachtzorg is bespreekbaar.
 

Om in aanmerking te kunnen komen voor deze zorg, is het van belang dat we in een kennismakingsgesprek samen kijken waar de vragen en ondersteuningsbehoeften liggen en wat wij als Autisme Centrum aan u kunnen bieden.

Ouderen die geen officiële diagnose hebben, maar wel specifieke autisme gebonden gedragskenmerken vertonen zijn welkom en komen in aanmerking voor onze zorg.