Werkwijze

Begeleiding

Autisme Centrum Haarlem maakt het verschil door mensen met autisme een gefundeerd programma op maat aan te bieden, Waarbij in sterke mate rekening zal worden gehouden met de individuele wensen van de cliënt, zijn of haar ouders, partners en eventueel andere direct betrokkenen.

De begeleiding bestaat uit individuele en systeemgerichte begeleiding gericht op:

Wonen

 • Praktische ondersteuning in de thuissituatie; zoals organisatie van de thuissituatie: boodschappen doen, de was, administratie, budgetbeheer etc.
 • Autisme voorlichting
 • Aanpassen van de woonomgeving
 • Dag en nacht structuur aanbrengen betreffende dagindeling/dagbesteding
 • Structuur aanbrengen in het gamegedrag van het gezinslid met autisme
 • Systeemgerichte Gezinsondersteuning
 • Ouderbegeleiding
 • Individuele kind begeleiding
 

Onderwijs

 • Autisme en studiebegeleiding
 • Autisme en studeren in het vervolg onderwijs
 • Autisme voorlichting aan leerkrachten/ mentor
 • Individuele cliënt coaching
 

Relaties

 • Autisme voorlichting/ uitleg Syndroom van Asperger
 • Individuele begeleiding
 • Relatie begeleiding
 • Aangaan en behouden van (vriendschap) relaties
 

Werk

 • Loopbaanbegeleiding
 • Afnemen van een werk gerelateerd autisme onderzoek/ assessment
 • Autisme voorlichting
 • Contact aangaan met werkgevers/ HRM managers
 • Contact aangaan met het UWV
 • Contact aangaan met de bedrijfsarts
 • Advies, coaching en training aan de werkgever, werknemer, werkvloer
 • Aanpassen van de werk omgeving
 • Job coaching
 • Re- integratie traject ondersteunen in het vinden en/of behouden van een baan.
 • Sollicitatie ondersteuning in het vinden van een baan

Gefaseerde werkwijze

Autisme Centrum Haarlem biedt antwoordt op vragen die in het leven van iemand met autisme een belangrijke rol spelen.

Dit wordt gerealiseerd door een 4 fasen gestructureerd begeleiding aanbod. Dit ziet er uit als volgt:

Fase 1: Intake en vaststellen begeleidingsplan
– Gratis Intake en kennismakingsgesprek
– Intake protocol op basis van Systeemgerichte- en Handelingsgerichte diagnostiek
– Intake protocol op basis van autisme gerelateerde gedragskenmerken m.b.t. Studie en Arbeid
– Evaluatie en vaststellen van het begeleidingsplan

Fase 2: Coaching, Training en Empowerment
De tweede fase, is een trainingsprogramma op basis van de informatie uit de intake protocollen dat heeft plaatsgevonden in fase 1.

In de samenwerkingsrelatie die we met u aangaan kunt u er op vertrouwen dat de doelen die er gesteld zijn binnen het gezamenlijk afgesproken programma, bereikt zullen gaan worden.

Doelen zoals het verbeteren van de situatie op school, binnen het gezin, het vinden van een baan, stage of zinvolle dagbesteding, het afmaken van een studie, het aangaan van relaties en het bereiken van grotere mate van zelfredzaamheid in de woonsituatie of in welk leefdomein dan ook, zijn haalbare en realistische doelen in het leven van een persoon met autisme.

Fase 3: Realisatie veranderingsproces
In de derde fase zullen al deze investeringen uiteindelijke leiden naar een bredere ontwikkeling en diversiteit aan mogelijkheden – en het creëren van nieuwe kansen in het leven van mensen met autisme.

Het veranderingsproces dat plaats zal vinden, zal bovendien leiden naar een bestaan waar belangrijke persoonlijke zaken zoals; vermindering van stress – en conflictsituaties, toename van zelf regie en zelf motivatie, kortom verbetering van kwaliteit van leven, in een positief en haalbaar daglicht komen te staan.

Fase 4: Zelfregie
De cliënt is min of meer in staat tot zelf regie, er is sprake van afbouw van het begeleidingstraject in de mate dat aansluit bij de behoefte en hulpverleningsvragen van de cliënt.

Leeftijd speelt vanzelfsprekend een grote rol in het gefaseerde aanbod en de  werkwijze .

Van jong tot oud is Autisme Centrum Haarlem in staat op een gefaseerd aanbod op maat te realiseren.

Vergoeding WMO

Wilt u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvragen voor hulp via de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of de Jeugdwet? Dan moet u een
aanvraag indienen bij de gemeente.

Voor welke zorg vraagt u een pgb via de Wmo aan?
Via de Wmo kunt u een pgb aanvragen voor:

 • huishoudelijke hulp
 • begeleiding in het
 • dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • begeleiding bij persoonlijke verzorging (dit valt onder persoonlijke verzorging)
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 • logeeropvang en vakantieopvang (gemeenten noemen dit respijtzorg)
 • beschermd wonen
 • woningaanpassing
 • hulpmiddelen voor vervoer, zoals een rolstoel of scootmobiel
 

Kunt u zorg aanvragen voor iemand anders?
Ja, dat kan als u wettelijk vertegenwoordiger bent. Bij kinderen onder de 18
jaar zijn de ouders normaal gesproken de wettelijk vertegenwoordigers.
Volwassenen hebben soms een bewindvoerder of curator als ze zelf niet meer
zo goed beslissingen kunnen nemen.
Bent u geen wettelijk vertegenwoordiger, dan kunt u alleen iemand helpen bij
zijn aanvraag.

Voor welke zorg vraagt u een pgb via de Jeugdwet aan?
Heeft u een kind onder de 18 jaar met een beperking? Dan kunt u een pgb
aanvragen via de Jeugdwet. Dat kan voor de volgende hulpvragen:

 • begeleiding in het dagelijks leven (begeleiding individueel)
 • begeleiding in een groep, zoals dagbesteding
 • logeeropvang (gemeenten noemen dit respijtzorg)
 • persoonlijke verzorging, zoals hulp bij wassen en aankleden
 • ondersteuning bij de opvoeding
 

Hoe vraagt u een pgb aan bij de gemeente?

Een pgb aanvragen bij de gemeente bestaat uit 5 stappen:

1. Een melding doen (Wmo) of een aanvraag indienen (Jeugdwet). Tip: als u
dit schriftelijk doet, kun u altijd zien wanneer u contact hebt opgenomen
met de gemeente.

2. Een persoonlijk plan (Wmo) of familiegroepsplan (Jeugdwet) schrijven.
In dit plan beschrijft u wat u wel en niet kunt, en waar u hulp bij nodig
heeft. Of waar uw kind hulp bij nodig heeft. Het is niet verplicht om een
plan te maken.

3. De gemeente onderzoekt uw aanvraag. Dit mag maximaal 6 weken
duren. Meestal vindt er een persoonlijk gesprek plaats. Veel gemeenten
noemen dit gesprek het ‘keukentafelgesprek’.

4. U krijgt een verslag van het onderzoek. Als u het eens bent met wat
hierin staat, ondertekent u het verslag. Als u het niet eens bent met het
verslag, onderteken het verslag niet. U schrijft er wel bij waarom u het er
niet mee eens bent.

5. Nadat u het verslag hebt teruggestuurd, besluit de gemeente binnen 2
weken of u de gevraagde hulp krijgt. Ook hoort u dan of u voor die hulp
een pgb krijgt. Als u het niet eens bent met het besluit, kun u bezwaar maken.

Vergoeding particulieren

Indien u geen officiële diagnose heeft maar toch begeleiding wilt
ontvangen van Autisme Centrum Haarlem, dan kunnen we in overleg uw hulpvragen afstemmen
en samen kijken welke effectieve vervolgstappen haalbaar zijn voor uw
proces.

Neem contact met ons op.

Samenwerkingsverband

Autisme Centrum Haarlem heeft een groot netwerk in de regio aan
cliënten en een prima samenwerking met ketenpartners zoals:

Regionale Autisme Centra, woon/zorgorganisaties, GGZ instellingen,
onderwijsinstellingen, samenwerkingsverbanden, organisaties op het
gebied van arbeidsparticipatie, de Nederlandse Vereniging voor Autisme
(NVA) en de WMO/ CJG en Jeugdwet afdelingen binnen de regio
gemeentes.